Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu.

                          Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z 07. 09. 2004r.

(Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.)

Statut Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

 

Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu.

Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i poprawiających ocenę niekorzystną.

 

 

1.Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 

1.1.         Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpatrywaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

1.2.         Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.2.1.         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

1.2.2.         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

1.2.3.         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

1.2.4.         dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce specjalnych zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

1.2.5.         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej,

1.2.6.         planowanie procesu nauczania i ewaluacji,

1.2.7.         ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

 

1.3    . Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

                1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

          2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

          3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

     4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

         5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w p.5.4. i p.6.2

         6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

            7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

1.4.  Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale,     dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:

1.4.1.         jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

1.4.2.         skuteczności wybranych metod uczenia się,

1.4.3.         poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

 

1.5.  Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nadzoru pedagogicznego o:

1.5.1.         efektywności procesu nauczania i uczenia się,

1.5.2.         wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

1.5.3.         postępach uczniów.

 

1.6.  Informacje o uczniu będą gromadzone w dzienniku, zeszycie wychowawcy, arkuszu ocen, karcie obserwacji ucznia w kl. I-III.

 

1.7.  Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

2.    Jawność ocen.

 

 

2.1.         Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Opracowane kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów zostały dołączone do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

2.2.         Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 

2.3.         Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

2.4.         Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

2.5.         Rodzice o osiągnięciach swoich dzieci powiadamiani będą w czasie comiesięcznych dyżurów nauczycieli, zebrań z rodzicami, indywidualnych spotkań oraz pisemnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i przewidywanej nagannej ocenie z zachowania.

 

 

 

3.    Dostosowanie wymagań.

 

3.1.         Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3.1.1  Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w

         rozdziale 2 punkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

         możliwości psychofizycznych na podstawie przepisów ucznia:

3.1.1.1    posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego

            orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

             terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie

            warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

           niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach

          ogólnodostępnych lub integracyjnych.

3.1.1.2   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego

          orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla

         ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

        psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

3.1.1.3    posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni

             specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań

             wspierających.

3.1.1.4  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest

          pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w

         planie działań wspierających.

 

3.2.         Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

3.3.         W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.

 

3.4.         Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

 

3.5.         W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

3.6.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

3.7.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.8.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

3.9.    W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

4.    Tryb oceniania i skala ocen.

 

 

4.1.         Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

4.1.1.         formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,

4.1.2.         ocenianie przyrostu wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych lub blokowych,

4.1.3.         Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie odbywa się wg skali 6- 1:

                   stopień:  celujący - 6

                           bardzo dobry - 5

                           dobry - 4

                           dostateczny - 3

                           dopuszczający - 2

                           niedostateczny – 1

4.1.4           dopuszcza się stosowanie (+, -) w ocenianiu bieżącym,

4.1.5           ocenianie bieżące postępów ucznia w różnej formie (odpowiedzi ustne, zadania domowe, opracowania, różne formy aktywności na lekcji, recytacje i kontrolne prace pisemne) z zachowaniem zasady:

4.1.5.1      kartkówka - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia z trzech

      ostatnich lekcji, nie wymagająca zapowiedzi, sprawdzana przez nauczyciela w ciągu  

      trzech dni,

4.1.5.2      sprawdzian - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia z jednego działu, wymagająca zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą; sprawdzona przez nauczyciela w ciągu siedmiu dni,

4.1.5.3      klasówka - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia obejmująca zakres wiedzy z semestru, roku - zapowiadana na początku semestru, przypomniana dwa tygodnie przed terminem pracy i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą; sprawdzona przez nauczyciela w ciągu czternastu dni,

4.1.5.4      w tygodniu może być dowolna ilość kartkówek oraz dwie prace pisemne wymagające zapowiedzi, każda w innym dniu.

4.1.5.5      W pisemnych pracach kontrolnych, przy założeniu, że w pracy można uzyskać 60%punktów z poziomu podstawowego, stosuje się następujące kryteria oceniania przyjęte dla sześciostopniowej skali:

dopuszczający  - 50% zadań podstawowych

dostateczny      - 85% zadań podstawowych

dobry                - 85% zadań podstawowych i 50% zadań ponadpodstawowych

bardzo dobry  -  90-95% zadań podstawowych i 85% zadań ponadpodstawowych

 

4.2.  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z danego przedmiotu:

·         Trzy razy w semestrze przy 5 i więcej godzin zajęć w tygodniu z danego przedmiotu

·         Dwa razy w semestrze przy 3- 4 godzin zajęć w tygodniu z danego przedmiotu

·         Jeden raz w semestrze przy 1- 2 godzin zajęć w tygodniu z danego przedmiotu

 

4.3           Uczeń ma prawo zawrzeć kontrakt z nauczycielem przedmiotu.

 

5.    Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.

 

 

5.1.         Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z poszczególnych przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

5.1.1   Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

         umiarkowanym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć

        edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń

        zawartych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w

         indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i

         zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia śródrocznych i rocznych

        ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny

        klasyfikacyjnej zachowania.

 

5.2.         Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym - śródroczne w styczniu - końcoworoczne w czerwcu.

 

5.3.         Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

 

5.4.         Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne począwszy od klasy pierwszej ustala się w stopniach wg skali 6-1:

stopień celujący - 6

stopień bardzo dobry - 5

stopień dobry - 4

stopień dostateczny - 3

stopień dopuszczający - 2

stopień niedostateczny - 1

 

5.5.         Opisane kryteria ocen na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów stanowią załącznik do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

5.6.         Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych na miesiąc przed ostateczną klasyfikacją.

 

5.7.         Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie nagannej z zachowania  na miesiąc przed ostateczną klasyfikacją. W przypadku rażącego złamania postanowień Statutu Szkoły po upływie tego terminu wychowawca ma prawo ustalić ocenę naganną.

 

5.8.         Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego wszystkich ocenach klasyfikacyjnych na 10 dni przed ostateczną klasyfikacją.

 

5.9.         Należy umożliwić uczniowi poprawienie oceny - jeśli wyraża taką chęć - określając zakres materiału, termin i formę wypowiedzi.

 

5.10.     Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w następnym semestrze, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

5.11.     Określenie - ocena końcoworoczna - odnosi się do ostatniej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w danym roku.

 

5.12.     Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

5.13.     Począwszy od klasy pierwszej uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen 4,75 i powyżej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Średnią wyników oblicza się na podstawie ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych.

 

5.14.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

5.15.     Decyzję o braku promocji należy poprzedzić udokumentowanymi działaniami, które zmierzały do zapobieżenia takiej decyzji (zindywidualizowane wymagania, zajęcia wyrównawcze lub pomoc innego rodzaju).

 

 

6.    Ocena zachowania.

 

 

6.1.         Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

6.1.1.         wywiązywanie się z obowiązków ucznia, przede wszystkim brana jest pod uwagę liczba nieusprawiedliwionych nieobecności,

6.1.2.         postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

6.1.3.         dbałość o honor i tradycje szkoły,

6.1.4.         dbałość o piękno mowy ojczystej,

6.1.5.         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

6.1.6.         udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. zespoły artystyczne, sekcje sportowe, koła zainteresowań,

6.1.7.         uczestnictwo w innych formach kształcenia, np. szkoła muzyczna.

 

6.2.         Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od klasy pierwszej ustala się wg skali:

wzorowe

bardzo dobre

 dobre

 poprawne

nieodpowiednie

naganne

 

6.3.  Kryteria ocen zachowania:

6.3.1.          ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły, respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne, aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych lub innych formach kształcenia, godnie reprezentuje szkołę, nie ma nieusprawiedliwionej nieobecności i spóźnień, aktywnie pracuje na rzecz klasy, szkoły, środowiska, nie ulega nałogom, prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą, dba o piękno mowy ojczystej. Samodzielnie wnosi treści do realizacji projektu edukacyjnego i wzorowo wywiązuje się z powierzonych zadań.

 

6.3.2.          ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, respektuje zasady współżycia społecznego, przestrzega ogólnie przyjęte normy etyczne, nie ulega nałogom, wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, a także w swoim otoczeniu. Bardzo dobrze realizuje zadania przydzielone podczas pracy nad realizacją projektu edukacyjnego.

 

6.3.3.          ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega postanowień zawartych w Statucie szkoły, nieuzasadniona absencja nie przekracza 10 godzin w semestrze , łącznie ze spóźnieniami, gdzie 3 spóźnienia liczone są jako jedna godzina nieobecna, a spóźnienie powyżej 15 minut traktowane będzie jako nieobecność (zaznaczone w dzienniku kółkiem), dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, jego postępowanie jest zgodne z dobrem społeczności szkolnej, swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych osób, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń. Chętnie realizuje zadania podczas pracy nad projektem edukacyjnym.

 

6.3.4.          ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie narusza postanowienia zawarte w Statucie Szkoły, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się bardzo rzadko i nie przekracza 20 godzin w semestrze- łącznie ze spóźnieniami , w zasadzie respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego. Wykazuje małe zaangażowanie przy realizacji projektu edukacyjnego.

 

6.3.5.          ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza postanowienia zawarte w Statucie Szkoły, absencja nieusprawiedliwiona zdarza mu się często (do 40 godzin- łącznie ze spóźnieniami), demonstruje swe lekceważenie wobec innych, nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, nie dba o piękno mowy ojczystej. Przeszkadza przy realizacji projektu edukacyjnego i niechętnie realizuje wyznaczone cele.

 

6.3.6.          ocenę naganną otrzymuje uczeń, który notorycznie narusza postanowienia Statutu Szkoły, nieuzasadniona absencja przekracza 40 godzin w semestrze, łącznie ze spóźnieniami, swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo lub utratę zdrowia, lekceważy zasady współżycia społecznego, wchodzi w konflikt z prawem. Nie współpracuje przy realizacji projektu edukacyjnego, nie wywiązuje się z powierzonych zadań.

 

6.4.  Usprawiedliwienia absencji należy dostarczyć wychowawcy w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły w zeszycie usprawiedliwień.

 

6.5.  W szczególnych przypadkach, kierując się dobrem dziecka, na wniosek wychowawcy Rada Pedagogiczna może odstąpić od kryteriów podanych wyżej.

 

 

6.6.  Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

6.7.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

6.7.1.          oceny z zajęć edukacyjnych,

6.7.2.          promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem pkt. 6.9 i 6.10.

 

6.8.  Przyjmuje się następującą procedurę ustalania oceny zachowania:

6.8.1.         samoocena ucznia,

6.8.2.         ocena zespołu klasowego,

6.8.3.         ostateczne ustalenie oceny przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w oddziale i uwzględnieniu samooceny ucznia i oceny zespołu klasowego.

 

6.9     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę zachowania.

 

6.10. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, nie można jej

        zmienić decyzją „wyższej instancji”.

 

6.11.   Wychowawca powinien na początku każdego roku jasno przedstawić uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom):

6.11.1.      kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,

6.11.2.      co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,

6.11.3.      jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny,

6.11.4.      jakie są skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.

 

6.12.   Tryb wnoszenia wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wychowawca nie przestrzegał procedury ustalania oceny zachowania (p.6.8)

 

 

7.    Egzamin poprawiający ocenę niekorzystną, poprawkowy, klasyfikacyjny.

 

7.1.       Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

7.2.       W przypadku, gdy uczeń wnosi za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, ma prawo do egzaminu poprawiającego ocenę niekorzystną, ale pozytywną. Nie dotyczy oceny śródrocznej i końcoworocznej niedostatecznej.

 

7.3.         Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia powinno wpłynąć 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

 

7.4.         Egzamin poprawiający ocenę niekorzystną uczeń będzie składał przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. Termin egzaminu ustala się na trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

 

7.5.         Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń zdaje egzamin poprawiający ocenę niekorzystną, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. Jest natomiast zobowiązany poinformować ucznia z jakiego zakresu materiału będzie pytany i jaką formę będzie miał egzamin sprawdzający.

 

7.6.         Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.7  Począwszy od klasy pierwszej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

7.8.         Egzamin poprawkowy będzie przeprowadzać komisja powołana przez dyrektora szkoły. Termin egzaminu  ustala się w ostatnim tygodniu ferii letnich

 

7.9.         Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń zdaje poprawkę, może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

7.10.     Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń zdaje poprawkę jest zobowiązany określić zakres materiału, wymagań, formę odpowiedzi, termin.

 

7.11.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

7.12.     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę ( zastrzeżeniem pkt 7.13.). Od negatywnego wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty.

 

7.13.     Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał poprawki z jednych zajęć. Rada Pedagogiczna może postąpić tak wobec ucznia tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.

 

7.14. Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał poprawki z jednych zajęć edukacyjnych jeśli:

·                     nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie zdał poprawki stwierdzi, że jest w stanie doprowadzić ucznia w ciągu dalszej nauki do osiągnięć edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej,

·                     uczeń uczęszczał systematycznie na zajęcia i nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

·                     warunki w domu rodzinnym nie sprzyjały nauce ucznia,

·                     przypadki losowe.

 

7.15. Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

7.16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

7.17.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

7.18.     Prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej ma uczeń, który:

·                     złożył 7 dni przed radą pedagogiczną podanie o egzamin do dyrektora szkoły,

·                     jest nieklasyfikowany nie więcej niż z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

7.19. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń

7.19.1       realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

7.19.2       spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

7.20.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, pomijając egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

7.21  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. Termin egzaminu ustala się na trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

 

7.22  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

7.23  Od oceny ustalonej przez komisję przeprowadzającą egzamin klasyfikacyjny nie przysługuje odwołanie.

 

7.24  Uczeń, który nie został sklasyfikowany w I semestrze i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy i umiejętności z I semestru i zaliczenia na ocenę u nauczyciela przedmiotu do końca drugiego miesiąca II semestru, tj. do 31 marca. Zakres materiału, wymagania, formę odpowiedzi i termin zaliczenia uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu.

 

7.25  Uczeń, który jest nieklasyfikowany w II semestrze i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

7.26  Egzamin poprawiający ocenę niekorzystną, poprawkowy i klasyfikacyjny będzie składał się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

7.27  Organem właściwym do rozpatrywania podań jest Dyrektor szkoły.

 

7.28  W skład Komisji prowadzącej egzamin poprawiający ocenę niekorzystną, poprawkowy i klasyfikacyjny wchodzą:

·                     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący,

·                     nauczyciel prowadzący dane zajęcia, jako egzaminator,

·                     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

 

 7.29       Z przeprowadzonego egzaminu poprawiającego ocenę niekorzystną, poprawkowego i klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez Komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

7.30.   Protokół z przeprowadzonych egzaminów przechowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

7.31       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

7.32       W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

·         W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych

·         W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Termin sprawdzianu z zajęć edukacyjnych, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

7.33       W skład komisji z p.7.32 wchodzą:

7.33.1.   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

·         Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji

·         Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

·         Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

7.33. 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

·         Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji

·         Wychowawca klasy

·         Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

·         Pedagog

·         Psycholog

·         Przedstawiciel samorządu uczniowskiego

·         Przedstawiciel rady rodziców.

 

7.34.       Ustalona przez komisję roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.35.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

7.35.1 w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

·         Skład komisji

·         Termin sprawdzianu

·         Zadania sprawdzające

·         Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

7.35.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

·         Skład komisji

·         Termin posiedzenia komisji

·         Wynik głosowania

·         Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.36.   Termin zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących procedur i warunków przeprowadzenia egzaminu poprawiającego ocenę z zajęć edukacyjnych wynosi  5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 

 

8.    System nagród i wyróżnień.

 

 

8.1.         Ucznia nagradza się za:

·                     bardzo dobre wyniki w nauce,

·                     wzorowe zachowanie,

·                     wybitne osiągnięcia,

·                     pracę społeczną.

 

 

8.2    Nagrodami są:

·                     pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

·                     pochwała wychowawcy klasy wobec rodziców,

·                     pochwała dyrektora wobec uczniów,

·                     pochwała dyrektora wobec rodziców,

·                     nagroda rzeczowa lub finansowa: dyplom, list pochwalny do rodziców, wpis do „Złotej księgi”.

 

8.3.  Prawo zaszczytnego wpisu do „Złotej księgi” przysługuje:

·                     laureatom konkursów przedmiotowych, olimpiad sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

·                     uczniowi kończącemu szkołę z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem.

 

8.4.  Nagrody książkowe (na koniec roku szkolnego) otrzymują:

·                     laureaci konkursów przedmiotowych, olimpiad sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

·                     uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

·                     uczniowie wyróżniający się w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających na terenie szkoły oraz za dzielność i odwagę.

 

8.5.  Dyplomy (na koniec roku szkolnego) otrzymują:

·                     uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 do 4,74 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uczniowie ze średnią 4,75 i powyżej i dobrą oceną zachowania,

·                     finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad sportowych.

 

 

8.6.  Tytuł prymusa:

·                     szkoły otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole i wzorową ocenę zachowania,

·                     w poziomie równorzędnych klas otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen (4,75 i powyżej) i wzorową ocenę zachowania spośród uczniów w równorzędnych klasach,

·                     klasy otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen (4,75 i powyżej) i wzorową ocenę zachowania.

 

8.7.           Jednorazowe stypendium (w wyniku klasyfikacji końcoworocznej) otrzymuje prymus w poziomie równorzędnych klas gimnazjum (uczeń w poziomie klas I, II, III gimnazjum, który uzyskał  najwyższą średnią ocen – 4,75 i powyżej oraz wzorową ocenę z zachowania). Stypendium funduje Dyrektor szkoły. W przypadku uzyskania jednakowej średniej ocen przez dwóch i więcej uczniów w jednym poziomie, decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii RP biorąc pod uwagę osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych.

 

8.8.           Do rodziców uczniów wymienionych w rozdz.8 pkt. 3 i 4 szkoła może skierować listy pochwalne.

 

 

9.    Ocenianie ścieżek edukacyjnych.

 

 

 

9.1.         Ścieżki edukacyjne realizowane samodzielnie lub w części jako moduły kończą się zaliczeniem.

 

9.2.         Ścieżki edukacyjne realizowane w ramach przedmiotów (bloków przedmiotowych) nie są oddzielnie oceniane i nie kończą się zaliczeniem.

 

9.3.         Uczestnictwo w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowanej w każdej klasie – począwszy od klasy V SP jako zajęcia nadobowiązkowe – należy odnotować na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia wpisem „uczestniczył (a)”.

 

9.4.         Za projekty wykonane w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych (realizowanych w ramach przedmiotów)  uczeń otrzymuje ocenę cząstkową.

 

9.5.         Nauczyciel proponujący wykonanie projektu powinien określić jego temat, cele, zadania, podać źródła, z których uczeń może korzystać, ustalić termin wykonania projektu, sposób jego prezentacji i podać kryteria oceny projektu.

 

9.6.         Projekt ocenia nauczyciel, który jest jego pomysłodawcą (inicjatorem).

 

9.7.         Za niewykonanie zadania, wykonanie niestaranne lub tylko w części uczeń nie otrzymuje oceny negatywnej.

 

9.8.         Za pracę wykonana pod kierunkiem kilku nauczycieli uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę. W takiej sytuacji uczeń sam podejmuje decyzję z jakiego przedmiotu chce być oceniony i informuje o tym nauczyciela pomysłodawcę projektu. O wyborze przedmiotu z jakiego uczeń chce otrzymać ocenę decyduje charakter pracy jaką wykonał.

 

9.9.         Jeżeli pracę wykonuje grupa uczniów, każdy z nich otrzymuje ocenę w zależności od włożonej pracy.

 

 

 

10. Ewaluacja wdrażania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

 

10.1       W procesie ewaluacji WSO udział biorą:

·                     uczniowie (przez wypełnianie ankiet, prowadzonej przez SU „skrzynki pytań”, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach SU),

·                     rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, przez ankietę, dyskusję z nauczycielami),

·                     nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań).

 

10.2       Po każdym skończonym roku szkolnym poddajemy weryfikacji WSO, wyciągamy wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach.

 

10.3       Wszelkie zmiany w WSO dokonuje rada pedagogiczna.

 

 

 

11. Postanowienia końcowe.

 

11.1       Ustalenie szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

 

11.2       W przypadkach nie objętych WSO decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną (nie dotyczy wystawiania ocen).

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania był konsultowany z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i uzyskał pozytywną opinię.

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2011 roku.