STATUT
Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy
w Kołobrzegu


 

Preambuła„Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.”

Słowa Jana Zamoyskiego przyświecają wszelkim poczynaniom dydaktyczno-wychowawczym Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu stawiającego sobie za cel wszechstronny
i harmonijny rozwój ucznia.

Ideą przewodnią naszego Gimnazjum noszącego zaszczytne imię Zjednoczonej Europy jest kształtowanie wzoru młodego obywatela Europy jako człowieka światłego, otwartego na wartości europejskiej kultury.

Szkoła kieruje się uniwersalnymi wartościami, a zwłaszcza poszanowaniem prawdy, wolności, godności osoby ludzkiej, praw człowieka, demokracji, tolerancji w zakresie poglądów
i postaw.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia dumy narodowej, patriotyzmu oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny.

Rozdział I

 

Nazwa gimnazjum


 

§ 1


1.      Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 1a jest szkołą publiczną.

2.      Gimnazjum nosi imię Zjednoczonej Europy.

3.      Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

 

Inne informacje o gimnazjum


 

§ 2


1.      Organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Kołobrzegu.

2.      Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

3.      Szkoła jest jednostką budżetową.

4.      W szkole prowadzony jest rachunek dochodów własnych.

5.      Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i gospodarkę materiałową.

6.      W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach i warunkach zdrowotnych mogą być tworzone oddziały o rozszerzonym programie wychowania fizycznego oraz oddziały o rozszerzonym programie z języka niemieckiego, języka angielskiego
i informatyki.

7.      W gimnazjum mogą być realizowane programy innowacyjne, autorskie, eksperymenty pedagogiczne oraz zajęcia dodatkowe.

8.      Dzień Święta Szkoły obchodzony będzie corocznie w maju.

 

Rozdział  II

 

Cele i zadania gimnazjum


 

§ 3


1.      Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawartych w Programie wychowawczym i Programie profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.      Celem i zadaniem gimnazjum jest wspomaganie rozwoju ucznia i wprowadzenie go
w życie społeczne, a w szczególności:

1)      wprowadzenie w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;

3)      wprowadzenie w świat kultury i sztuki;

4)      współdziałanie z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;

5)      rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;

6)      umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

7)      realizowanie zadań wychowawczych zawartych w opracowanym programie wychowawczym i profilaktyki, uchwalonym przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;

8)      sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny;

9)      rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości ojczyzny;

10)  umożliwianie kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach.

3.      Szczegółowy zakres wykonywania zadań określają organy gimnazjum w planie rozwoju, planie nauczania, programie wychowania i programie profilaktyki.

4.      Gimnazjum umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz jego ukończenie
w skróconym czasie.

5.      Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego i indywidualnych konsultacji oraz zajęć o charakterze terapeutycznym.

6.      Gimnazjum opracuje szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.

 

Rozdział III

 

Organy gimnazjum i ich kompetencje


 

§ 4


Organy gimnazjum


1.      Organami gimnazjum są:

1)      Dyrektor;

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski;

2.      Każdy z organów wymieniony w ust.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem gimnazjum.

 

§ 5


Kompetencje Dyrektora Szkoły


1.    Dyrektor szkoły:

1)      jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

2)      kieruje działalnością gimnazjum oraz reprezentuje go na zewnątrz;

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

4)      realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

5)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

6)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum;

7)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

8)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)      w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada rodziców, radą pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

§ 6


Kompetencje Rady Pedagogicznej


1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w gimnazjum nauczyciele.

3.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzenie planów pracy, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)      konstruowanie i zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, programu profilaktyki;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

6)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy;

7)      uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu;

8)      uchwalanie regulaminu działalności rady.

4.      Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1)      opiniowanie projektu organizacyjnego na dany rok szkolny;

2)      opiniowanie organizacji pracy, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektu organizacyjnego na rok szkolny;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego,

4)      opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;

5)      opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;

6)      opiniowanie wniosków w sprawie obsady stanowisk kierowniczych;

5.      Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej;

6.      Rada pedagogiczna może wyłonić ze swojego grona pięciu przedstawicieli
w celu reprezentowania rady poza jej posiedzeniami.

7.      Szczegółowe zasady i tryb działania rady pedagogicznej określa Regulamin rady pedagogicznej, który stanowi załącznik numer 1 do statutu.

 

§ 7


Kompetencje Rady Rodziców


1.      W gimnazjum działa Rada Rodziców.

2.      Rada Rodziców jest kolegialnym organem gimnazjum.

3.      Rada Rodziców gimnazjum reprezentuje ogół rodziców uczniów gimnazjum.

4.      Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w gimnazjum.

5.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (trójek klasowych), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

6.      Do zadań rady rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności gimnazjum, a w szczególności:

1)      współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac;

2)      występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

3)      opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników;

4)      opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego;

6)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy;

7)      współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych;

8)      współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem i zakładami pracy;

9)      organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;

10)   podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności, a także ustalenie zasad użytkownika tych funduszy,;

11)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkowanie ich zgodnie z regulaminem;

12)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

7.      Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób prowadzenia wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący załącznik numer 2 do Statutu.

 

§ 8


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego


1.   Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi swoje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw, a głównie dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymogami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo redagowania gazetki szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i materialnymi;

6)     prawo wyboru opiekuna samorządu,

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, który stanowi załącznik numer 3 do niniejszego statutu.

 

§ 9


Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły


1.      Zaistniałe sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem a nauczycielem rozwiązuje się w następującym trybie:

1)     pisemna skarga skierowana do dyrektora szkoły;

2)     Dyrektor szkoły ma dwa tygodnie na zapoznanie się ze sprawą oraz podjęcie decyzji rozstrzygającej konflikt;

3)     od decyzji dyrektora uczestnicy sporu mogą odwołać się do Komisji Rozwiązywania Problemów i Spraw Spornych, w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej;

4)     Komisja Rozwiązywania Problemów i Spraw Spornych w porozumieniu
z dyrektorem szkoły wydaje decyzję ostateczną.

2.      Zaistniałe sytuacje konfliktowe pomiędzy rodzicem a nauczycielem lub pomiędzy nauczycielami, a dotyczące funkcjonowania placówki lub wypływające z realizacji jej celów i zadań, rozwiązuje się w następującym trybie:

1)        pisemna skarga skierowana do dyrektora szkoły;

2)        Dyrektor szkoły ma dwa tygodnie na zapoznanie się ze sprawą oraz podjęcie decyzji rozstrzygającej konflikt;

3)        od decyzji dyrektora uczestnicy sporu mogą odwołać się, składając pisemną prośbę do dyrektora o rozstrzygnięcie konfliktu przez Radę Pedagogiczną;

4)        Rada Pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem szkoły wydaje decyzję ostateczną..

3.      Powyższych trybów postępowania w sprawach spornych nie stosuje się do spraw będących w kompetencji sądów pracy, sądów cywilnych i sądów rodzinnych.

 

§ 10


Stanowiska kierownicze


1.      W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1)      wicedyrektor;

2)      kierownik gospodarczy ;

3)      główny księgowy.

2.      Szczegółowe zadania określone są w zakresach odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji  wicedyrektora szkoły, kierownika gospodarczego  i głównego księgowego szkoły.

 

§ 11


1.      W gimnazjum mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i sportowej. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor.

 

Rozdział IV

 

Współpraca rodziców i nauczycieli


§ 12


1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży oraz wykonywania obowiązku szkolnego.

 

2.      Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w gimnazjum i danej klasie;

2)       znajomości programów nauczania, wychowania i profilaktyki, oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzenia egzaminów;

3)       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)       uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5)       wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy gimnazjum. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor.

3.      Rodzice mają obowiązek:

1)      wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i szanowania godności dziecka;

2)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły;

3)      dbania o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły;

4)      poświęcenia swojego czasu i uwagi nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;

5)      informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach;

6)      pisemnego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w terminie 2 tygodni, również w przypadku, uczniów, którzy ukończyli 18 lat;

7)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych i przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

4.      Rodzice ucznia powinni poinformować gimnazjum o zainteresowaniach ucznia, zamiłowaniach i trudnościach wychowawczych, przyczynach nieobecności ucznia w gimnazjum. Współdziałanie odbywa się przez:

1)        zebranie ogólne z rodzicami lub zebranie rodziców danej klasy z dyrektorem,

2)        spotkania wychowawców i nauczycieli klas z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji dotyczące uczniów;

3)        zebrania odbywają się według ustalonego harmonogramu;

4)        indywidualne rozmowy wychowawcy lub nauczyciela z rodzicami;

5)        wezwania rodziców do gimnazjum;

6)        w szczególnych przypadkach organizowane tzw. zespołu wychowawczego
w razie trudności z uczniem;

7)        informacje pisemne wychowawców, nauczycieli lub dyrekcji;

8)        wywiady środowiskowe pedagoga i wychowawcy klasy w domu rodzinnym ucznia;

9)        informacje pisemne wychowawców, nauczycieli lub dyrekcji;

10)    wywiady środowiskowe pedagoga i wychowawcy klasy w domu rodzinnym ucznia.

 

 

Rozdział V

 

Organizacja nauczania i wychowania w gimnazjum


 

§ 13


Kalendarz  szkolny


1.      Praca szkoły przebiega zgodnie z przepisami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.

2.      Klasyfikacja śródroczna odbywa się w ostatni piątek stycznia, z zastrzeżeniem ust.3.

3.      Jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się przed ostatnim piątkiem stycznia, to klasyfikacja śródroczna dokonywana jest w ostatnim dniu zajęć przed feriami zimowymi.

 

§ 14


Arkusz organizacji szkoły


1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum, opracowany przez dyrektora gimnazjum najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum, do dnia 30 maja danego roku, po uprzednim zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty.

2.      W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełen etat, z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora, które wynikają z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

 

§ 15


Organizacja pracy w oddziałach klasowych, grupach, tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych


1.      Podstawową jednostka organizacyjna gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego lub zatwierdzonym przez radę pedagogiczną programem wewnątrzszkolnym zgodnym z podstawami programowymi.

2.      Liczba uczniów w klasie powinna wynosić 26 uczniów.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z organem prowadzącym można utworzyć oddziały o mniejszej lub większej liczbie uczniów

 

§ 16


Tygodniowy rozkład zajęć


1.      Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów opracowuje się z uwzględnieniem:

1)        równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;

2)        różnorodności zajęć w każdym dniu;

3)        niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

3.      Przy opracowywaniu tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych bierze się pod uwagę:

1)      powierzchnię sal lekcyjnych;

2)      zmianowość;

3)      ilość pomocy naukowych;

4)      higienę pracy ucznia i nauczyciela;

5)      uwagi zgłaszane przez radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd uczniowski;

6)      wydane akty normatywne i zalecenia organu prowadzącego.

4.      Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

5.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dyrektor ma prawo zmienić czas trwania zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 17


Podział na grupy


1.      W przypadku posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych oraz pomieszczeń w klasach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych, można oddziały dzielić na grupy z przedmiotów:

1)      języki obce;

2)      fizyka;

3)      chemia;

4)      biologia;

5)      technika lub elementy informatyki.

2.      Ilość zajęć prowadzonych w grupach nie powinna przekraczać 50 % wymiaru godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizacje danego przedmiotu, oprócz języków obcych i elementów informatyki, z których zajęcia w grupach mogą być prowadzone
w szerszym zakresie.

3.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4.      Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami.
W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców, należy tworzyć grupy międzyklasowe i miedzyoddziałowe. Podział na grupy musi być uwidoczniony i zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym.

5.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć (np. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, artystyczne, warsztatowe, terapeutyczne, rekreacyjno- sportowe, języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań i inne), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.

 

§ 18


Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne


 

1.      Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne organizowane są za zgodą organu prowadzącego w ramach posiadanych środków i z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych nie może być niższa niż 10 uczniów.

2.      Godziny zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych , rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

 

§ 19


Zajęcia wychowania do życia w rodzinie


1.      Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie .

 

2.      Uczeń  nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą wychowawcy klasy w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

 

§ 20


Zwolnienia z zajęć


1.      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów)  zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.1 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” albo „zwolniona”.

3.      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełno- sprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

4.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.

5.      Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności, z tych lekcji, po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców

6.      Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

§ 21


Nauczanie indywidualne


1.      Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą być objęci nauczaniem indywidualnym.

2.      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki  lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§ 22


Realizacja projektu edukacyjnego


1.      Uczeń klasy drugiej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2.      Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

3.      Regulamin realizowania i oceniania projektów edukacyjnych stanowi załącznik numer 4 do Statutu.

 

 

 

§ 23


Praktyki pedagogiczne


1.      Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Zasady wynagradzania regulują odrębne przepisy.

2.      Dyrektor gimnazjum wyznacza nauczyciela- opiekuna praktyk dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli

3.      Nauczyciel- opiekun praktyk zapoznaje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.      Nauczyciel- opiekun praktyk nadzoruje przebieg praktyki i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg praktyki.

5.      Szczegółowy program praktyk określa organ kierujący na praktykę.

 

§ 24


Baza szkoły


1.      Do realizacji zadań statutowych gimnazjum posiada następujące pomieszczenia:

1)      pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)      bibliotekę;

3)      czytelnię;

4)      świetlicę;

5)      gabinet pielęgniarki szkolnej;

6)      gabinet pedagoga i psychologa;

7)      zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

8)      pomieszczenie administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku.

2.      Dla uczniów gimnazjum, którzy muszą dłużej przebywać ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły czynna jest świetlica. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 26.

3.      Do głównych zadań świetlicy należy:

1)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień - organizowanie zajęć w tym zakresie;

4)      stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6)      rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

7)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

4.      Świetlica wyposażona jest w:

1)      pomoce naukowe;

2)      sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej;

3)      sprzęt audiowizualny;

4)      przybory i narzędzia do gier zespołowych i zabaw sportowych;

5)      czasopisma i książki;

6)      przybory i materiały do zajęć artystycznych, technicznych i towarzyskich.

5.      Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6.      Gimnazjum nie posiada internatu.

7.      Wypożyczalnia i czytelnia są pracowniami szkolnymi, służącymi realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, rodziców oraz zadań dydaktyczno- wychowawczych
i doskonalenia pracy nauczycieli. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb osób z niej korzystających.

8.      Szczegółowe zasady i tryb działania wypożyczalni i czytelni szkolnej określa Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej, który stanowi załącznik numer 5 do statutu.

9.      Gimnazjum stwarza uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Sposób korzystania ze stołówki, cenę obiadu regulują odrębne przepisy szczegółowe.

10.  Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w gimnazjum. W tym celu dla pracowników organizuje różne formy szkolenia w zakresie BHP, na posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach pracowniczych zapoznaje na bieżąco z przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem. Zapisy o zapoznaniu z przepisami BHP winny być odnotowane w księdze protokołów rady pedagogicznej, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub poświadczone własnym podpisem na odpowiednich dokumentach.

11.  W pracowniach szkolnych musi znajdować się na widocznym miejscu, regulamin określający zasady zachowania się uczniów w pracowni. Regulamin opracowują  opiekunowie pracowni.

12.  Zajęcia praktyczne i ćwiczenia mogą się odbywać wyłącznie w obecności nauczyciela. Stanowiska pracy powinny być dostosowane do psychofizycznych antropometrycznych warunków ucznia.

13.  Przy wyjściu (wyjeździe) poza teren gimnazjum, na inne zajęcia np. imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo- turystyczne, musi być zapewniony jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli zajęcia odbywają się na terenie m. Kołobrzegu, natomiast przy wyjeździe poza m. Kołobrzeg jeden opiekun powinien przypadać na 15 uczniów.

14.  W czasie przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności ucznia, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności. Uczniowie chorzy lub uskarżający się na złe samopoczucie, powinni być z zajęć zwolnieni i ewentualnie skierowani do pielęgniarki lub lekarza. Ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem sprawnych, odpowiadających przepisom bhp, urządzeń. Stan techniczny i przydatność urządzeń sportowych musi być sprawdzona przed każdymi zajęciami.

15.  W wycieczkach krajoznawczo- turystycznych nie mogą brać udziału uczniowie
z przeciwwskazaniami lekarskimi.

16.   Udział uczniów w pracach na rzecz gimnazjum i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęty oraz zapewnienie im właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 

 

Rozdział VI


 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna


§ 25


1.      W szkole organizuje się pomoc psychologiczno –pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na:

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

6)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)      wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

8)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  i  odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)  umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

13)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów  edukacyjno- terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce.

3.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)      rodzicami;

2)      pedagogiem;

3)      poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

4)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)      rodziców;

2)      ucznia;

3)      nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

5.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)      systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów;

2)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)      zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)      zajęć socjoterapeutycznych;

6)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

7)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

8)      porad dla uczniów;

9)      działań na rzec zorganizowanej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

6.      Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)      dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)      dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3)      przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4)      różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

7.      W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów

8.      W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej

9.      Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

1)      „ z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej;

2)      na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;

3)      na wniosek rodziców ucznia lub prawnych opiekunów

10.   W przypadkach, o których mowa w punkcie 9 Zespół zakłada i prowadzi Kartę  Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

11.  W przypadku ukończenia przez ucznia szkoły lub przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty.

12.  Do zadań Zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:

a)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)      rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.

2)      określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3)      dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

4)      wyrażenie opinii dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego;

5)      planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji ;

6)      opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

7)      opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz uczniów objętych opieką Zespołu;

8)      podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

9)      organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów , ich rodziców i nauczycieli;

10)   wspieranie rodziców w ich działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

11)    współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

13.   W skład każdego Zespołu wchodzą : wychowawca jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, pedagog jeśli rozpatrywany jest przypadek ucznia z orzeczeniem, opinią lub w innych przypadkach jeśli wychowawca uzna jego obecność za konieczną.

14.  Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców dyrektor szkoły.

 

 

§ 26


Zasady współpracy gimnazjum z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną


1.      Gimnazjum na bieżąco współdziała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie:

1)      udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej nauczycielom i rodzicom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci (warsztaty interpersonalne, świetlica profilaktyczna, socjoterapeutyczna, zajęcia wyrównawcze);

2)      udzielania młodzieży pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia (rozpoznawanie predyspozycji uczniów);

3)      prowadzenia profilaktyki uzależnień, udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej młodzieży z grup ryzyka (organizowanie prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli z pracownikami poradni, realizacji programów profilaktycznych proponowanych przez PPP);

4)      pomocy uczniom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów (rozpoznawanie potrzeb i trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla rodziców i nauczycieli, w tym właściwego kierowania uczniów na zajęcia pozalekcyjne zgodnie z predyspozycjami);

5)      udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, umożliwiając sprostanie tym wymaganiom;

6)      wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse ucznia (kierowanie uczniów do zespołów wyrównawczych, kwalifikowania do prowadzenia nauczania indywidualnego).

2.      Nauczyciele gimnazjum są zobowiązani do respektowania zaleceń PPP zawartych
w opiniach i orzeczeniach w pracy z uczniem w zakresie kształcenia, wychowania, opieki.

3.      PPP informuje gimnazjum o proponowanej na dany rok tematyce spotkań
z rodzicami oraz realizuje tematykę zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoły.

4.      Koordynatorem współdziałania z PPP ze strony szkoły jest pedagog szkolny.

5.      Współpraca z doradcą zawodowym w celu pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

§ 27


Zadania pedagoga szkolnego


1.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3)      prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej;

4)      wspieranie rodziców w ich działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5)      rozpoznawanie i analizowani przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

6)      określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom;

7)      organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

8)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

10)  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

11)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego profilaktyki;

12)  udział w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktyki;

13)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 28


Pomoc materialna


1.      Szkoła  sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1)      występowanie z wnioskami o pomoc w formie stypendium szkolnego, zasiłków szkolnych i wyprawki;

2)      dofinansowanie dożywiania w ramach współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

3)      występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji

 

 

Rozdział VII

 

 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.


§ 29


1.      Bieżące ocenianie oraz śródroczne  i roczne klasyfikowanie odbywa się wg skali 6 - 1:

stopień:                

celujący                                  - 6

bardzo dobry                         - 5

dobry                                     - 4

dostateczny                            - 3

dopuszczający                        - 2

niedostateczny                       - 1

2.      Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

3.      Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa WSO.

4.      Szczegółowe warunki i zasady ustalania oceny z zachowania określa WSO.

5.      Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych na miesiąc przed ostateczną klasyfikacją.

6.      Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego wszystkich ocenach klasyfikacyjnych na 10dni  przed ostateczną klasyfikacją.

7.      Przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie nagannej z zachowania na miesiąc przed ostateczną klasyfikacją.

W przypadku rażącego złamania postanowień Statutu Szkoły po upływie tego                    terminu wychowawca ma prawo ustalić ocenę naganną.

8.      Szczegółowe zasady klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów poprawiających ocenę niekorzystną, egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych określa WSO.

9.      Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania, który stanowi załącznik numer 6 do statutu

 

Rozdział VIII

 

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.

§ 30

Pracownicy gimnazjum


1.      W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji
i pracowników obsługi.

2.      Dla pełnego funkcjonowania gimnazjum utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:

1)            dyrektor;

2)            wicedyrektor;

3)            nauczyciel pedagog;

4)            nauczyciel bibliotekarz;

5)            nauczyciel dydaktyk;

6)            nauczyciel świetlicy.

3.      W gimnazjum, które liczy, co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

4.      Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

5.      Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa
i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

6.      Dla wykonania prac administracyjno- gospodarczych i finansowych zatrudnia się pracowników administracyjnych. Główny księgowy odpowiada za prawidłową, zgodną z przepisami gospodarkę finansową.

7.      W celu utrzymania ładu, porządku i higieny pracy zatrudnia się pracowników obsługi. Kierownik gospodarczy dokonuje szczegółowego przydziału czynności
i odpowiedzialności materialnej za powierzone pracownikom składniki majątkowe. Stosunki pracy pracowników wymienionych w pkt. 6, 7 regulują odrębne przepisy.

8.      Zasady zatrudniania pracowników służby zdrowia regulują odrębne przepisy.

9.      Strukturę zatrudnienia limitują:

1)      plany nauczania;

2)      przydzielony przez organ prowadzący fundusz płac.

10.  Ilość etatów ustala arkusz organizacyjny pracy szkoły.

 

§ 31

Obowiązki nauczyciela


1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)        prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3)        dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

4)        wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5)        bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

6)        udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;

7)        doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej;

8)        odpowiedzialność za powierzone mienie.

2.      Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

1)      wyboru programów nauczania zatwierdzonych przez MEN;

2)      współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)      wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;

4)      pisemnego opracowania rozkładu materiału w oparciu o obowiązujący program nauczania danego przedmiotu- podstawy programowe;

5)      realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym rozkładem materiału dla danej klasy;

6)      systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie
z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

7)      do pisemnego szczegółowego umotywowania okresowej (rocznej) oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania;

8)      wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia;

9)      sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb;

10)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach szczegółowych;

11)  występowania z wnioskami, za zgodą rodziców (opiekunów) opiekunów umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki;

12)  wykorzystania pomocy dydaktycznych;

13)  umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

14)  ukierunkowania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły wyższego stopnia;

15)  prowadzenia dokumentacji szkolnej;

16)  przygotowania konspektu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w pierwszych trzech latach pracy;

17)  sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej;

18)  ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich;

19)  uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał;

20)  doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego;

21)  udziału w konferencjach przedmiotowo- metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego;

22)  pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych; sposób pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów nauczycieli uchwalony przez radę pedagogiczną;

23)  kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów i pracowników.

3.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 32

Zespoły przedmiotowe, wychowawcze, problemowo- zadaniowe


1.      Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

2.      Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów (również pokrewnych) mogą tworzyć zespół przedmiotowy międzyszkolny. W przypadku powołania zespołu międzyszkolnego, przewodniczący zespołu zostaje wyznaczony przez jednego z dyrektorów, w porozumieniu z pozostałymi dyrektorami.

3.      Cele zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, diagnozowania i mierzenia jakości pracy oraz sposobów badania wyników nauczania;

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia;

4)      organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli;

5)      współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6)      opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

7)      tworzenie programu, planu dydaktycznego i wychowawczego, wizji i misji.

4.      W zależności od tematyki spotkań zespołu przedmiotowego w zebraniu mogą uczestniczyć rodzice bądź inne zaproszone osoby.

 


§ 33

Zadania wychowawców klas


1.      Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, dalej zwanemu wychowawcą.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor powierza opiekę jednemu nauczycielowi nad oddziałem przez cały okres kształcenia.

3.      Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.      Wychowawca w celu realizacji zadań:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)      planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

6.      Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

7.      Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci;

2)      współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywaniu od nich pomocy w swoich działaniach;

3)      włączania ich w sprawy życia klasy i gimnazjum.

8.      Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

1)      współpracy z rodzicami;

2)      współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie
i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;

3)      zapoznania rodziców i uczniów z regulaminem oceniania, klasyfikowania
i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie;

4)      ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną;

5)      powiadomienia rodziców o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych) w formie pisemnej, potwierdzonej własnoręcznym podpisem rodziców.

8.      Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:

1)      dokonuje wpisów do dziennika i danych osobowych ucznia;

2)      stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe);

3)      przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne;

4)      wpisuje końcoworoczne oceny do arkusza ocen;

5)      wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (pisemne motywacje ocen niedostatecznych, nieodpowiednich
i nagannych z zachowania, itp.);

6)      dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, itp.);

7)      wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego;

8)      prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami
i potrzebami;

9)      prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.).

9.      Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.

10.  Każdy wychowawca zobowiązany jest do udostępnienia uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia na terenie województwa (również poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełniać ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły.

11.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1)      dyrektora

2)      pedagoga szkolnego;

3)      służb medycznych;

4)      nauczyciela- bibliotekarza i wychowawców świetlicy;

5)      poradni psychologiczno- pedagogicznej;

6)      rady pedagogicznej;

7)      rady rodziców;

8)      doradców metodycznych;

9)      nauczycieli innych przedmiotów;

10)  innych placówek i instytucji oświatowych i wychowawczych.

12.  Dyrektor może pozbawić nauczyciela funkcji wychowawcy w przypadku:

1)      nieprzestrzegania praw dziecka wynikających z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.

2)      nieprzestrzeganie praw ucznia zawartych w statucie.

3)      niewypełnienie zadań wychowawcy zawartych w statucie.

4)      nieprzestrzeganie dyscypliny pracy wynikającej z obowiązków nauczyciela wychowawcy.

13.  Dyrektor ma obowiązek poinformować nauczyciela- wychowawcę o wszczęciu postępowania przeciwko niemu wraz z określeniem zarzutów.

14.  Do odwołania nauczyciela- wychowawcy potrzebne są następujące dokumenty:

1)      pisemny wniosek zawierający rzeczowe (udokumentowane) postępowanie świadomie naruszające jedną z wyżej wymienionych zasad, podpisany przez więcej niż połowę stanu uczniów danej klasy i więcej niż połowę rodziców danej klasy;

2)      protokół Komisji Odwoływania Nauczyciela- Wychowawcy klasy zwanej dalej komisją;

3)      pisemne ustosunkowanie się nauczyciela- wychowawcy do wniosku, brak takiego oświadczenia rozumie się jako potwierdzenie zarzutów;

4)      pisemna decyzja dyrektora gimnazjum podjęta w oparciu o wyżej wymienione dokumenty.

15.  Szczegółowy tryb postępowania komisji:

1)        komisja musi liczyć nie mniej niż trzy osoby;

2)        przewodniczącym komisji jest dyrektor gimnazjum;

3)        na członków komisji powołuje się członków Rady Pedagogicznej w liczbie nie większej niż ½ składu komisji, członków Rady Rodziców nie będących stroną w konflikcie w liczbie nie większej niż ½ składu komisji.

16.  Tryb pracy komisji:

1)      dyrektor gimnazjum ma obowiązek powołania komisji w liczbie przez siebie określonej w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku;

2)      komisja musi zająć stanowisko w ciągu 7 dni od daty pierwszego spotkania, na którym przewodniczący komisji przedstawi wniosek o odwołanie nauczyciela- wychowawcy;

3)      w przypadku braku jednomyślności komisji do sformułowania opinii decyzje zapadają w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy czym każdy
z członków komisji ma jeden głos;

4)      komisja wyraża swoją opinię na piśmie i przedstawia dyrektorowi gimnazjum.

17.  Niedotrzymanie któregoś z powyższych terminów powoduje umorzenie wniosku
w danej sprawie.

18.  Opinia komisji nie musi być zgodna z decyzją dyrektora gimnazjum.

19.  Decyzja dyrektora gimnazjum jest ostateczna.

 

Rozdział IX

 

Uczniowie gimnazjum

§ 34

Zasady rekrutacji


1.      Do gimnazjum przyjmuje się:

1)      z urzędu- uczniów zamieszkałych w obwodzie na podstawie procedury zawartej w obowiązujących przepisach dotyczących rekrutacji dzieci do gimnazjów;

2)      na uzasadnioną prośbę rodziców (prawnych opiekunów)- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym, jeśli są wolne miejsca;

3)      w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum, listę przyjętych ustala się przy spełnieniu dodatkowych warunków:

a.       jeśli jedno z rodzeństwa już uczęszcza do gimnazjum;

b.       uczniowie z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

c.       w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4)      w uzasadnionych przypadkach uczniów o orzeczonej niepełnosprawności.

2.      O przyjęciu ucznia do gimnazjum decyduje dyrektor.

3.      Przyjęcie ucznia spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora tej szkoły,
w której obwodzie dziecko mieszka.

4.      Uczniowie spoza rejonu nieprzestrzegający postanowień Statutu Szkoły mogą być skreśleni z listy uczniów gimnazjum decyzją rady pedagogicznej i skierowani do szkoły rejonowej w celu realizowania obowiązku szkolnego.

5.      Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w przypadkach:

a.       przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty;

b.      ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika
z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy;

c.       przyjmowania do szkoły ucznia ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej;

3)     świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6.      Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

7.      Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń może:

1)      uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;

2)      kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się
w poprzedniej szkole;

3)      uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

8.      Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora.

 

§ 35

Wypełnianie obowiązku szkolnego


1.      Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa do 18 roku życia.

2.      Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

3.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem i zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

4.      Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

5.      Niespełnienie obowiązku podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.      Skreślenie z listy uczniów gimnazjum ucznia, który ukończył 18 rok życia może nastąpić w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku, gdy:

1)      zachowanie ucznia jest niezgodne z obowiązującym Statutem Szkoły;

2)      liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia daje podstawę do tego, by go nie klasyfikować.

 

§ 36

Prawa i obowiązki uczniów


1.      Uczeń ma prawo do:

1)            właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)            opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo;

3)            ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

4)            korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)            życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;

6)            swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

7)            rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8)            sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9)            uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

10)        korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego;

11)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

12)        wpływania na życie przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie gimnazjum;

13)        korzystania z opieki pielęgniarskiej;

14)        poznania terminów prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem.

2.      Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym statucie i odrębnych przepisach.

3.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum oraz ustaleń władz szkolnych zwłaszcza dotyczących:

1)            systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum;

2)            przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników;

3)            przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności;

4)            szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi;

5)            okazywania szacunku dorosłym i kolegom;

6)            szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych;

7)            odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

8)            dbałość o wspólne dobro, ład i porządek,;

9)            szanowania mienia własnego i cudzego;

10)        niezaśmiecania pomieszczeń;

11)        nieniszczenia ścian, elewacji budynku, sprzętu;

12)        podporządkowania się zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego lub klasowego;

13)        nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty gimnazjum bez zgody nauczyciela;

14)        pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w terminie 2 tygodni oraz usprawiedliwiania spóźnień;

15)        dostarczania przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć, Zwolnienie półroczne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego. tylko od lekarza specjalisty;

16)        nieprzynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

17)        dbałości o życie i zdrowie, wystrzegania się nałogów;

18)        dbałości o estetyczny i schludny wygląd, bez makijażu;

19)        przestrzegania zakazu wyjmowania i używania w czasie lekcji telefonów komórkowych, dyktafonów oraz innych urządzeń multimedialnych
i telekomunikacyjnych.

4.      Uczeń lub jego rodzice pokrywa koszty wyrządzonych szkód materialnych.

 


§ 37

System  nagród i kar


1.      Ucznia nagradza się za:

1)            bardzo dobre wyniki w nauce;

2)            wzorowe i bardzo dobre zachowanie;

3)            wybitne osiągnięcia i pracę społeczną;

4)            dzielność i odwagę.

2.      Nagrodami są:

1)            pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2)            pochwała wychowawcy klasy wobec rodziców;

3)            pochwała dyrektora wobec uczniów;

4)            pochwała dyrektora wobec rodziców;

5)            dyplom;

6)            nagroda rzeczowa lub finansowa;

7)            list pochwalny dla rodziców;

8)            wpis do kroniki szkolnej.

3.      Ucznia karze się za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum.

4.      Wobec ucznia można zastosować następujące kary:

1)            upomnienie wychowawcy klasy;

2)            upomnienie dyrektora, co skutkuje otrzymaniem oceny nieodpowiedniej z zachowania;

3)            nagana dyrektora, co skutkuje otrzymaniem oceny nagannej z zachowania;

4)            zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

5)            zakaz reprezentowania gimnazjum na zewnątrz;

6)            przeniesienie do innej klasy;

7)            przeniesienie ucznia do innej szkoły;

8)            skreślenie z listy uczniów w przypadku nierokowania nadziei ukończenia gimnazjum przy jednoczesnym osiągnięciu 18 roku życia;

9)            konsekwencją używania podczas lekcji sprzętu elektronicznego oraz innych urządzeń multimedialnych i telekomunikacyjnych będzie przekazanie sprzętu w depozyt do pedagoga szkoły do momentu odebrania go przez rodzica lub prawnego opiekuna.

5.      Przeniesienie do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach:

1)            jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary;

2)            jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak pobicie, wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy, itp.;

3)            za notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji.

6.      O przeniesieniu ucznia do innej szkoły dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem w przypadku szczególnie drastycznego, chuligańskiego zachowania lub potrzeby zlikwidowania grupy nieformalnej oddziałującej w sposób wyjątkowo niekorzystny na społeczność szkolną.

7.      Dyrektor może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego.

8.      Gimnazjum ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Informację taką przekazuje wychowawca klasy lub dyrektor na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami, a w przypadku kar poprzez wezwanie rodziców.

9.      Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczną.

10.  Decyzji o przeniesieniu ucznia do innego oddziału na prośbę rodziców może nastąpić po rozpatrzeniu podania przez komisję w składzie: wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

1)            komisja rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od daty wpływu;

2)            rodzić ma prawo w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji wnieść do dyrektora szkoły uzasadnione zastrzeżenia dotyczące decyzji komisji;

3)            dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rodzica od decyzji komisji podejmuje decyzję, która jest ostateczna.

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

§ 38


1.      Gimnazjum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 39


1.      Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 40


1.      Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział XII

 

Zmiana statutu

§ 41


1.      Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części, mogą występować: dyrektor, rada rodziców, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.

 

 

 

Wykaz załączników do Statutu gimnazjum:

1.       Regulamin Rady Pedagogicznej;

2.       Regulamin Rady Rodziców;

3.       Regulamin Samorządu Uczniowskiego;

4.      Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

5.      Regulamin biblioteki szkolnej;
6.      Wewnątrzszkolny System Oceniania;